Działka na sprzedaż

bolesławiecki, Bolesławiec, Żeliszów

250 000 PLN
5 015 m2
50 PLN /m2

Opis oferty

Do sprzedania atrakcyjny grunt budowlany o pow. 0,5 ha składający z jednej działki o regularnym kształcie kwadratu.
Nieruchomość znajduje się w Żeliszowie, w pobliżu domów jednorodzinnych. Działka jest uzbrojona w przyłącze wodne natomiast inne media (prąd, telekomunikacja, kanalizacja) znajdują się przy sąsiedniej działce.
Droga dojazdowa wyznaczona - asfaltowa.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki są oznaczone symbolem 17-MN , dla których ustala się w UCHWAŁA NR XI/93/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów.

OHRONA ŚRODOWISKA
Ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

PRZEZNACZENIE TERENU
Przeznaczenie podstawowe zabudowa jednorodzinna.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 17 MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) istniejąca zabudowa zagrodowa,
c) obiekty infrastruktury technicznej,
d) urządzenia budowlane,
e) drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe,
f) budynki gospodarcze i garaże,
g) zieleń urządzona
h) wody powierzchniowe śródlądowe.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,20;
2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
5) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m;
6) geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy;
7) kąt nachylenia głównych połaci dachu: od 35° do 45°;
8) układ ścian budynków: wzajemnie równoległy lub prostopadły do ścian istniejących budynków w
poszczególnych terenach;
9) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej 20 m;
10) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach stonowanych, pastelowych, nie kontrastujących z
otaczającą zabudową;
11) nakaz zachowania jednorodności architektonicznej całości budynku po przebudowie, rozbudowie,
odbudowie i nadbudowie;
12) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z blachy oraz tworzyw sztucznych typu siding";
13) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub przy granicy działki,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
14) nakaz stosowania odległości zabudowy od terenów lasów zgodnie z przepisami odrębnymi;
15) dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 1, 7. ust. 6.

Dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży na następujących warunkach:
1) maksymalna wysokość zabudowy: 5,5 m;
2) geometria dachu: dach dwuspadowy lub płaski;
3) kąt nachylenia połaci dla dachu dwuspadowego: do 45°;
4) zakazuje się budowy blaszanych garaży i blaszanych budynków gospodarczych.

Dopuszcza się budowę ogrodzeń na następujących warunkach:
1) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm od strony dróg publicznych;
2) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, za wyjątkiem słupów i
podmurówek;
3) dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodzeń nie spełniających zapisów pkt 1 i 2.

Dopuszcza się lokalizowanie tablic, urządzeń reklamowych i szyldów, na następujących warunkach:
1) zakaz przesłaniania całości lub przeważających powierzchni elewacji frontowych i bocznych budynków, od
strony bezpośrednio przyległej do przestrzeni publicznych;
2) dopuszczenie lokalizowania reklam o łącznej maksymalnej powierzchni 1,5 m2 w granicach jednej działki
budowlanej;
3) zakaz podświetlenia lub stosowania reklam świetlnych. Nieprzekraczalne linie zabudowy należy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu, na którym są zwymiarowane ich odległości od linii rozgraniczających.
Dla obszarów, na których brak graficznych oznaczeń linii zabudowy, należy stosować odległości od granic działek budowlanych i linii rozgraniczających zgodnie z
przepisami odrębnymi. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy przekraczającej wyznaczone w planie
linie nieprzekraczalnej zabudowy, z dopuszczeniem przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy. Dopuszcza się następujące odstępstwa od wymagań określonych w ust. 1 ÷ 6:1) w budynkach istniejących krytych dachami nie spełniającymi warunków podanych w ust. 2 pkt 6 i 7 na
rzecz zachowania lub kontynuacji stanu istniejącego;
2) w granicach działek wydzielonych pod obiekty infrastruktury technicznej nie obowiązują wymagania
określone w ust. 1 ÷ 6;
3) w budynkach przekraczających 10 m, na rzecz zachowania stanu istniejącego.

Informacje dotyczące opisu nieruchomości maja charakter informacyjny i mogą zostać uaktualnione.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Boleslavia Nieruchomości
ul. Asnyka 13
59-700 Bolesławiec
tel. 577-444-354
e-mail: biuro@boleslavianieruchomosci.pl


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Zobacz

Informacje

Numer oferty113
Typ transakcjiSprzedaż
Cena250 000 PLN
Powierzchnia5 015 m2
Cena za m250 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościwłasność
Wodaw działce
Położenie i wygląd działkiteren płaski

bolesławiecki, Bolesławiec, Żeliszów